top of page

ARENGUVÕIMALUSTE
LOOMINE

Kuidas luua võimalused, et organisatsioon ja töötajad saaksid koos areneda? Millised on tööandja kohustused töötajate õppimise võimaldamisel? Millised võimalused on korraldada arenguvõimalusi asutuse siseselt?

SIHTRÜHM: 

Ettevõtete ja organisatsioonide juhid, personalispetsialistid, kes vastutavad personali koolitustegevuse, planeerimise ja töökohtade disainimise ja arendamise eest.

KOOLITUSE MAHT:

5 ak/h

KOOLITUSE EESMÄRGID:

Omandada teadmised tööandja õigustest ja kohustustest töötajate koolitamisel ning oskused erinevatest võimalustest oma töötajate arendamisel.

ÕPPESISU JA MEETODID:

Tööandja kohustused seoses õigusaktidega.

Inimeste arendamise lähtekohad

Töötaja ja tööandja huvid, visioon

Töökohtade disainimise võimalused

Töötajate juhendamine kui koolitusmeetod

Mentorprogrammid

Meetodid: Rühmatöö, loeng ja arutelud

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse tulemusena osaleja:

• teab tööandja seadusest tulenevaid kohustusi töötaja õppimise võimaldamisel
• mõistab töötaja arenguvõimaluste loomise olulisust 

• oskab leida erinevaid ressursse töötajate arendamiseks

 

Õpiväljundite saavutamist ei hinnata!

KOOLITAJA:

Kaire Povilaitis, täiskasvanute koolitaja

bottom of page