top of page

MUUTUSTE JUHTIMINE

SIHTRÜHM: 

kõik, kes tööalaselt puutuvad kokku protsesside ja arengute juhtimisega, uue olukorraga kiire kohanemisega ning riskide maandamisega jm muudatustega kaasnevate väljakutsetega (keskastmejuhid, spetsialistid, bürootöötajad, projektijuhid jt)

KOOLITUSE MAHT:

32 ak/h (8 x 4ak/h koolituspäeva)

KOOLITUSE EESMÄRK:

anda osalejatele baasteadmised muutuste ja muudatuste olemusest, kaasava juhtimise põhimõtetest muutuste kontekstis. Koolitus keskendub enesearengule.

KOOLITUSE TEEMAD:

Muudatuste liigid ja kaardistamine 
Vajaduste tasandid: indiviid, organisatsioon, ühiskond
Toimetulek muutustega 
Õppiv organisatsioon ja organisatsiooniline õppimine
Vastupanu muutustele, eelarvamuste ja hoiakutega tegelemine
Motivatsioon ( sh juhi mõju motivatsioonile)
Grupiprotsessid, rollid grupis
Strateegiad muutuste elluviimiseks 

Arenguplaani koostamine

ÕPPEMEETODID:

           interaktiivsed lühiloengud, rühmatööd, , aktiivõpe, arutelud

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse tulemusena osaleja:

  • teab muudatuste olemust ja tunneb iseennast muudatuste keskmes

  • kaardistab muutunud olukorda ning planeeritavaid tegevusi, arvestades grupiprotsesse jt muutuste juhtimise tööriistu ning strateegiaid

  • koostab arenguplaani muudatustega toime tulemiseks, kasutades kaasava  juhtimise põhimõtteid

LÕPETAMISE TINGIMUSED:

            Kursuse lõpetamisel väljastatakse tunnistus!
            Lõpetamise tingimuseks on osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest.
HINDAMISMEETOD:

            Arenguplaani koostamine ja esitlemine 
            Hindamine on mitteeristav.

 

KOOLITAJAD:

Kaire Povilaitis, andragoog, täiskasvanute koolitaja (tase 7)

Cynne Põldäär, andragoog, täiskasvanute koolitaja (tase 7)

bottom of page