top of page

KOOLITAJA BAASKOOLITUS

SIHTRÜHM: 

sisekoolitajad, täiskasvanute juhendajad, alustavad koolitajad, personali arendamisega tegelevad inimesed

KOOLITUSE MAHT:

12 ak/h (2-päevane intensiivkursus)

KOOLITUSE EESMÄRK:

anda osalejatele baasteadmised õppimise eripäradest täiskasvanueas, täiskasvanute õpetamise põhimõtetest, koolitusprotsessi kavandamisest, läbiviimisest ja hindamisest.

KOOLITUSE TEEMAD:

täiskasvanud õppija eripära, 
õpimotivatsioon ja selle toetamine, ennastjuhtiv õppija;
koolitaja rollid
koolitusprotsess, koolituse kavandamine, läbiviimine ja hindamine
koolitusmeetodite valik, õppimist toetava keskkonna loomine (sh digitaalsed keskkonnad)
koolitusmaterjalide loomise põhimõtted
õppegrupi juhtimine (sh grupi arengufaasid), toimetulek keeruliste osalejatega
koolituse tulemuslikkus, tagasiside ja hindamine
koolitaja enesearengu võimalused;

ÕPPEMEETODID:

           suhtluspõhine loeng, rühmatööd, arutelud

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse tulemusena osaleja:

•arvestab täiskasvanud õppija eripäraga koolitusprotsessi jooksul
teab koolitusprotsessi etappe ja koolitusmeetodite valiku põhimõtteid
mõistab koolitaja rolli koolitusprotsessi juhtimisel
on võimeline hindama koolituse tulemuslikkust

LÕPETAMISE TINGIMUSED:

            Kursuse lõpetamisel väljastatakse tunnistus!
            Lõpetamise tingimuseks on osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest ning aktiivne osalemine                  rühmatöödes ja aruteludes.
            Õpiväljundite hindamine toimub läbi praktiliste ülesannete lahendamise ja rühmatöödes osalemise.
            Hindamine on mitteeristav.

 

KOOLITAJA:

Kaire Povilaitis, andragoog, täiskasvanute koolitaja (tase 7)

bottom of page