top of page

MEETODID TÄISKASVANUTE
ÕPETAMISEL

SIHTRÜHM: 

Täiskasvanute ja noorte õpetamisega tegelevad spetsialistid, sisekoolitajad, organisatsioonide juhid

KOOLITUSE MAHT:

7 ak/h

KOOLITUSE EESMÄRGID:

Anda ülevaade erinevate täiskasvanute õpetamisel kasutatavate õppemeetodite kohta, omandada oskused õpikeskkonna kujundamiseks ning erinevate õppemeetodite sihipäraseks rakendamiseks.

ÕPPESISU JA MEETODID:

Õppemeetodite valiku põhimõtted.

Õppijate kaasamise võimalused koolitusel

Sotsiaalne, vaimne ja füüsiline õpikeskkond

Loeng kui koolitusmeetod, loengu ettevalmistamise võimalused

Küsimuste esitamiseks soodsa õhkkonna loomine

Aruteludeks ettevalmistamine ja arutelu juhtimine

Rühmatööde ettevalmistamine ja läbiviimine, erinevad rühmatöö meetodid

Lugemisest arusaamise toetamine

Meetodid: Rühmatööd ja arutelud

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse tulemusena osaleja:

•  oskab valida täiskasvanute koolituseks sobivaid õppemeetodeid;

•  teab erinevaid võimalusi õppijate kaasamiseks;

•  oskab rakendada kaasavaid meetodeid ja arutelusid õppimise toetamiseks;

•  tunneb rühmatööde rakendamise võimalusi;

•  oskab toetada õppijate lugemusest arusaamist;

HINDAMISMEETOD: mitteeristav hindamine, aktiivne osalemine koolitusel

KOOLITAJA:

Kaire Povilaitis, täiskasvanute koolitaja

bottom of page