top of page

ÕPPEKAVA KOOSTAMINE
JA ÕIGUSAKTID

SIHTRÜHM: 

Täiskasvanute ja noorte õpetamisega tegelevad spetsialistid; koolitajad, kes soovivad oma kompetentse arendada

KOOLITUSE MAHT:

14 ak/h (7ak/h- auditoorne töö; 7ak/h individuaalne töö)

KOOLITUSE EESMÄRGID:

Anda ülevaade erinevate täiskasvanute koolitamist reguleerivatest õigusaktidest ning õppekava koostamise põhimõtetest.

ÕPPESISU JA MEETODID:

Täiskasvanute koolituse seadus, täienduskoolituse standard.

Erinõuded koolitustele

Täiskasvanuõppe põhiprintsiibid.

Väljundipõhine õpe

Õppekava koostamise alused

Hindamismeetodite valik

Meetodid: Rühmatööd, iseseisev töö (õppekava koostamine)

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse tulemusena osaleja:

•  oskab valida täiskasvanute koolituseks sobivaid õppemeetodeid;

•  teab erinevaid võimalusi õppijate kaasamiseks;

•  oskab rakendada kaasavaid meetodeid ja arutelusid õppimise toetamiseks;

•  tunneb rühmatööde rakendamise võimalusi;

•  oskab toetada õppijate lugemusest arusaamist;

HINDAMISMEETOD: mitteeristav hindamine, aktiivne osalemine koolitusel

KOOLITAJA:

Kaire Povilaitis, täiskasvanute koolitaja 

bottom of page