TÄISKASVANUD ÕPPIJA

ERIPÄRA

SIHTRÜHM: 

Täiskasvanute ja noorte õpetamisega tegelevad spetsialistid, koolitajad

KOOLITUSE MAHT:

4 ak/h

KOOLITUSE EESMÄRGID:

Teadvustada täiskasvanud õppija ja õppimise eripärasid.

ÕPPESISU JA MEETODID:

Täiskasvanud õppija tunnused, eripära. Kuidas täiskasvanud õpib?

Õpivajaduse väljaselgitamine.

Erinevad lähenemised õpetamisele

Tähenduslik õppimine. Kogemus, kui õppimise allikas.

Õpibarjäärid, vastupanu õppimisele.

Eluüleminekud ja enesetõhusus.

Ennastjuhtiv õppija, subjektsus

Õpimotivatsioon ja selle toetamine

Meetodid: Rühmatööd ja arutelud

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse tulemusena osaleja:

• mõistab täiskasvanud õppijate eripärasid ja õppimise toetamise võimalusi;

• mõistab võimalikke õpibarjääre ning õppija enesetõhususe toetamise võimalusi;

• teadvustab õppija õpimotivatsiooni toetamise olulisust

HINDAMISMEETOD: mitteeristav hindamine, aktiivne osalemine koolitusel

KOOLITAJA:

Kaire Povilaitis, andragoog, täiskasvanute koolitaja