top of page

GRUPIPROTSESSIDE
JUHTIMINE

SIHTRÜHM: 

Kõik, kelle töö on seotud inimeste või koolitusgruppide juhtimisega

KOOLITUSE MAHT:

6 ak/h

KOOLITUSE EESMÄRGID:

Mõista grupiprotsesside olulisust ja arendada grupiprotsesside juhtimise kompetentse.

ÕPPESISU JA MEETODID:

Grupi arengufaasid.

Rollid grupis. Grupijuhi suhtlemisstiil ja selle mõju.

Konfliktid grupis ja nende juhtimine.

Toimetulek n-ö "vastutöötajatega".

Individuaalne pingutus grupis, grupi suurus.

Grupimõtlemise ohud.

Grupi sidusus ja tulemuslikkus

Meetodid: Rühmatööd ja arutelud

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse tulemusena osaleja:

• teab grupi juhtimise põhimõtteid ja oskab rakendab neid oma töös;
• mõistab grupi (sh grupiprotsesside) arengut ja kujunemist;

• oskab koordineerida grupitegevust, suunata grupiprotsesse ja grupis õppimist;
• oskab analüüsida enda rolli grupiprotsesside juhtijana, koostöös teiste grupiliikmetega

HINDAMISMEETOD: mitteeristav hindamine, aktiivne osalemine koolitusel

KOOLITAJA:

täpsustamisel

bottom of page